תקנוני הטבות

תקנון הטבת עד 60%

 

עד 60% הנחה 

 1. תקנון זה מסדיר את המבצע אותו עורכת אופנת פליפר בע”מ (להלן: “החברה“). ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה ולתנאי השימוש של האתר. 
 2. תקופת המבצע: החל מיום 1.2.2022 ועד ליום 31.2.2022 , או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.
 3. המוצרים הכלולים במבצע:  כל המוצרים שלצידם מופיע חיווי/באנר “%X הנחה”
 4. תנאי המבצע: משתתף שירכוש באתר מוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע יהיה זכאי להנחה של עד 60% מהמחיר של המוצר. 
 5. המספר המינימאלי של הפריטים שבמבצע: 30
 6. אין כפל מבצעים והנחות. 
 7. תנאים נוספים:
  1. 7 במהלך תקופת המבצע לא יחולו על המוצרים שמשתתפים במבצע הטבות או הנחות אחרות. 
  2. 7 כל זכות של משתתף בקשר עם ההטבה, היא אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.
  3. 7 מימוש ההנחה באתר בלבד, בהתאם למוצרים הנמכרים באתר בלבד וזמינים בעת מימוש ההטבה.
  4. 7 אם תמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
  5. 7 בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הוא לצורכי נוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה. 
  6. 7 החברה רשאית לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקולה ודעתה הבלעדי וללא הצורך במתן הודעה או הסבר. 
  7. 7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה ככל שיימצא כי המשתתף הפר את הוראות תקנון זה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה החובה לנמק את החלטתה.
  8. 7 החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את המבצע ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים או להפסיק והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.