תקנון הטבות

תקנון מבצעים חודש דצמבר 2022 

 • תקנון זה מסדיר את המבצע אותו עורכת אופנת פליפר בע"מ (להלן: "החברה"). 

 • ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה ולתנאי השימוש של האתר. 

 • תקופת המבצע: החל מיום 23/04/23 ועד ליום 27/04/23, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

 • הפריטים הכלולים במבצע - מסומנים באחוז ההנחה על הפריט בדף המוצר ובדפי הקולקציות.

 • תנאי המבצע: משתתף שירכוש באתר מוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע יהיה זכאי להנחה של עד 60% מהמחיר של הפריט ול10% אקסטרה הנחה על היתרה. ההנחה תיתנן בקופה. 

 

 • 10% אקסטרה הנחה על היתרה

 

 • המספר המינימאלי של הפריטים שבמבצע: 100 פריטים

 • אין כפל מבצעים והנחות.

  תנאים נוספים:


  • במהלך תקופת המבצע לא יחולו על המוצרים שמשתתפים במבצע הטבות או הנחות אחרות. 

  • כל זכות של משתתף בקשר עם ההטבה, היא אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.

  • מימוש ההנחה באתר בלבד, בהתאם למוצרים הנמכרים באתר בלבד וזמינים בעת מימוש ההטבה.

  • אם תמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הוא לצורכי נוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה. 

  • החברה רשאית לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקולה ודעתה הבלעדי וללא הצורך במתן הודעה או הסבר. 

  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה ככל שיימצא כי המשתתף הפר את הוראות תקנון זה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה החובה לנמק את החלטתה.

  • החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את המבצע ובין היתר אך לא רק לשנות את המועדים או להפסיק והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.